โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางความสะดวกในการให้บริการการตรวจรักษา “คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ”

30 Oct

posterclinouttimeall09012557