โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางความสะดวกในการให้บริการการตรวจรักษา “คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ”

posterclinouttimeall09012557