แผนการทำงานระบบ Manual

SMI-Planning-ภาพรวม SMI Planning

ผังขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อเกิดปัญหา

SMI ภาพรวม

SMI Planning

ผังการทำงานระบบ Manual สั่งยา

SMI Planning

ผังการทำงานระบบ Manual LAB

SMI Planning

ผังการทำงานระบบ Manual X-Ray

SMI Planning

ระบบ Manual หัตถการ

SMI Planning

ผังการทำงานระบบ Manual

ภาพรวม

SMI Planning เวชระเบียน SMI Planning ผู้ป่วยนอก
SMI Planning ผู้ป่วยนอก

Flow chart

SMI Planning ห้องยาผู้ป่วยนอก SMI Planning ห้องยาผู้ป่วยใน
SMI Planning LAB SMI Planning ธนาคารเลือด SMI Planning ภาครังสีฯ OPD
SMI Planning ภาครังสีฯ

หน่วยรังสีวินิจฉัย

SMI Planning ภาครังสีฯ

หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์

SMI Planning หน่วยประสานสิทธิ์
SMI Planning ประกันสังคม SMI Planning สังคมสงเคราะห์ SMI Planning ER
SMI Planning ผู้ป่วยใน SMI Planning ภาคฯ วิสัญญี SMI Planning ภาคฯ วิสัญญี-Flow Chart
SMI Planning ห้องผ่าตัด SMI Planning

หน่วยสารสนเทศโรงพยาบาล

SMI Planning

งานเวชสารสนเทศ Hardware

SMI Planning-งานเวชสารสนเทศ ระบบสำรอง