โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือ โรงพยาบาลสวนดอก
๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐